Monni ApS (herefter “MONNI”) Anti-Hvidvask og Kundekendskabsprocedure og Politik (herefter – “CDD/AML Politik”) er designet til at forhindre og mitigere risikoen for, at MONNI, som selskab og gennem de sites det operere, bliver involveret i kriminelle aktiviteter. Såvel nationale samt internationale regulativer, pålægger MONNI at implementere en effektiv intern kontrol og procedure til at forhindre hvidvask, terrorfinansiering, narko- og menneskesmugling, udbredelsen af masseødelæggelsesvåben, korruption og bestikkelse, samt at handle i tilfælde af at en bruger udviser mistænkelig adfærd.

1. Verifikations procedure
Blandt internationale standarder til forhindring af illegal aktivitet er kundekendskabsproceduren (”CDD”). MONNI har etableret egne procedure indenfor rammerne af de internationale retningslinjer for Kundekendskabsprocedure.

2. Identitets verifikation
MONNI’s identitets verifikations procedure kræver at dets kunder leverer pålidelig, uafhængig dokumentation, data eller information vedrørende kundens identitet (eksempelvis nationalt ID-kort, internationalt pas, kørekort, kontoudtog, el-regning). I forbindelse med disse, forbeholdes retten til at indsamle sådanne oplysninger om brugeren til formål opstillet i denne CDD/AML Politik.
MONNI vil tage skridt til at bekræfte autenticiteten af dokumenter og information afgivet af kunden. Alle lovlige måder for verifikation og check af identifikations information vil blive benyttet og MONNI forbeholder sig retten til at undersøge visse kunder, der ud fra skøn er blevet betegnet som havende forhøjet risiko eller udviser mistænkelig adfærd. MONNI forbeholder sig endvidere retten til, at lade kunden gennemgå en Udvidet Kundekendskabsprocedure (”EDD”), hvor det kan kræves at kunden svarer på spørgsmål og fremviser diverse dokumenter via video konference link.
MONNI forbeholder sig ligeledes retten til at gen-verificere kunders identitet, særligt hvis forholdende omkring en kunde ændrer sig eller kunden udviser mistænkelig adfærd. I tillæg hertil, forbeholder MONNI sig retten til at kræve yderligere opdaterede dokumenter fra kunder, selv hvis en kunde én gang har bestået MONNIs kundekendskabsprocedure.
Kunders identitets information vil blive opsamlet, lagret, delt og beskyttet på betryggende vis i overensstemmelse med MONNI’s Privatlivs Politik og relateret lovgivning.
Når en brugers identitet er blevet verificeret og alle øvrige foranstaltninger i opstillede kundekendskabsprocedure er overholdt, er MONNI i stand til at fjerne sit eget juridiske ansvar, såfremt det skulle vise sig, at en kunde, på trods af MONNIs heri opstillede initiativer, alligevel har udnyttet dets services til ulovlig aktivitet.

3. Kortverifikation
Kunder der har til hensigt at benytte betalingskort eller MobilePay i forbindelse med MONNIs Services skal udføre kortverifikation i overensstemmelse med instrukser på hjemmesiden.

4. Hvidvaskansvarlig
Den Hvidvaskansvarlige, er en ansat der er autoriseret af MONNI med ansvar for, at på effektiv vis implementere og håndhæve MONNIs CDD/AML Politik. Det er den hvidvaskansvarliges forpligtelse at efterse og sikre efterlevelse af alle aspekter af MONNIs CDD/AML Politik samt øvrige interne procedurer, inkluderende men ikke begrænset til:
a. Indsamling af identifikations information
b. Etablering og opdatering af interne procedure og politikker for opsamling, gennemgang og fastholdelse af rapporter og fortegnelser krævet i relevante interne politikker jf. hvidvaskloven.
c. Overvåge transaktioner og foretage efterforskninger såfremt der sker afvigelser fra normal aktivitet
d. Implementere og vedligeholde MONNIs IT-system til sikring af kundefortegnelser herunder ordre, filer, formularer og logs
e. Jævnlig opdatering af risikoklassifikation
f. Give politi og øvrige myndigheder adgang til information via indberetninger
Den Hvidvaskansvarlige er berettiget til at interagere med politi og øvrige myndigheder som arbejder med bekæmpelse af hvidvask, terrorfinanciering eller øvrig ulovlig aktivitet.

5. Overvågning af transaktioner
Kunder kendes ikke kun af MONNI gennem verifikation af deres identitet (hvem de er) men også gennem analyse af deres transaktionelle mønstre (hvad de gør). MONNI foretager derfor analyse af transaktionsdata som et værktøj i risikoklassifikationen og som redskab til opsporing af mistænkelige transaktioner. MONNI foretager en lang række af compliance opgaver herunder indfangning af data, filtrering, opbevaring, efterforskningshåndtering og rapporter. Systemfunktionaliteter inkluderer:
a. Regelmæssige checks af kunder mod internationale sanktionslister (eksempelvis den danske PEP, OFAC, EU mv.), aggregering af ordre ved sammenkædning af datapunkter, placering af kunder på overvågnings- og sorte lister, åbning af sagsbehandling og efterforskning når nødvendigt, afsending af intern kommunikation og notits samt rapportering af SAR (Suspicious Activity Reports), hvis nødvendigt.
b. Sags- ordre- og dokument håndtering

I forhold til CDD/AML Politikken og andre interne procedure, vil MONNI overvåge alle transaktioner og forbeholder sig retten til at:
• Sikre at transaktioner hvortil en mistanke ikke kan helt afkræftes, bliver rapporteret til relevante myndigheder af den hvidvaskansvarlige;
• Anmode en kunde om af afgive yderligere information og dokumentation i tilfælde af en mistænkelig transaktion
• Lukke eller sætte kundekonti i bero såfremt MONNI ikke kan afkræfte en mistanke om, at en kunde er engageret i ulovlig aktivitet.
Ovenstående liste er ikke-udtømmende og den hvidvaskansvarlige vil overvåge kunders transaktioner for at sikre og søge at definere at sådanne transaktioner rapporteres, behandles som mistænkelige eller behandles som havende redelig hensigt

6. Risikovurdering
I overensstemmelse med internationale standarder, har MONNI indført en risikobaseret tilgang til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Ved inførelsen af en risikobaseret tilgang, er MONNI i stand til at sikre en effektiv og proportional tilgang til forhindring og mitigering af hvidvask og terrorfinansiering i forhold til de af MONNI identificerede risici. Dette tillader en effektiv allokering af ressourcer og princippet er at ressourcer skal bruges i overensstemmelse med risikovurderingen, således at der, hvor der er den største risiko, ligeledes allokeres flest ressourcer.